ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ –ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

 • εξωδικαστικός συμβιβασμός
 • διαταγές πληρωμής 
 • εξασφάλιση πιστώσεων –προσημειώσεις - υποθήκες 
 • κατασχέσεις κινητών και ακινήτων 
 • κατασχέσεις εις χείρας τρίτου
 • πλειστηριασμοί
 • προσωπική κράτηση
 • καταδολίευση δανειστών 
 • άμυνα εναντίον αξιώσεων από τιμολόγια –επιταγές κλπ (ανακοπή κατά διαταγής  πληρωμής , ασφαλιστικά μέτρα , αναστολή εκτέλεσης κ.λ.π.)
 • αναστολές πλειστηριασμού
 • ανακοπές και αντιρρήσεις κατά πράξεων εκτελέσεως