ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ –ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ

  • σύνταξη , μελέτη  και τροποποίηση ατομικών συμβάσεων εργασίας -συμβάσεων παροχής έργου – συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών
  • καταγγελίες συμβάσεων εργασίας 
  • ενημέρωση επί θεμάτων μισθού , αδειών, επιδομάτων, απόλυσης, παράλληλης απασχόλησης, ίσης μεταχείρισης 
  • αγωγές εργατικού δίκαιου, αξιώσεις αποζημίωσης 
  • εργατικό ατύχημα
  • αγωγές συλλογικές και ατομικές κατά ν.π.ι.δ.και ν.π.δ.δ. για διεκδίκηση εργατικών διαφορών