ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

  • διαπραγμάτευση -σύνταξη  ιδιωτικών συμφωνητικών μισθώσεων (επαγγελματικών και κατοικίας)
  • εξώδικη όχληση για παράδοση μισθίου και καταβολής μισθωμάτων-κοινοχρήστων δαπανών 
  • διαδικασία έκδοσης διαταγών απόδοσης μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων 
  • αγωγή αποβολής από το μίσθιο (έξωση) και μισθωμάτων 
  • δικαστική διεκδίκηση μείωσης ή αναπροσαρμογής μισθώματος
  • αποζημίωση χρήσης 
  • αποζημίωση από φθορές στο μίσθιο
  • αγωγές ιδιοκατοίκησης –ιδιόχρησης