ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

  • συμβάσεις αγοραπωλησίας (ειδικά θέματα πωλήσεων κινητών)
  • συμβάσεις  μεσιτείας - δανειακές και άλλες πιστωτικές συμβάσεις 
  • συμβάσεις πρακτορείας 
  • χρησιδάνειο , δωρεές
  • ευθύνη κατά τις διαπραγματεύσεις 
  • ελαττωματική σύμβαση πώλησης 
  • αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων-κατάπτωση ποινικών ρητρών
  • αδικαιολόγητος πλουτισμός 
  • σύνταξη καταστατικών σύστασης- τροποποίησης-λύσης σωματείων και συλλόγων 
  • ίδρυση αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών