ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ- ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • άσκηση προσφυγών κάθε είδους διαφοράς ουσίας 
  • αιτήσεις ακύρωσης στις ακυρωτικές διαδικασίες 
  • αιτήσεις αναστολής  των επαχθών αποτελεσμάτων των εκτελεστικών διοικητικών πράξεων (πρόστιμα , διοικητικές κυρώσεις κ.λ.π.)
  • άσκηση ενδίκων βοηθημάτων 
  • αγωγές για απαιτήσεις κατά Ελληνικού Δημοσίου , ΟΤΑ και οποιουδήποτε κρατικού φορέα ή ΝΠΔΔ από οποιαδήποτε αιτία ή (συμβατή ή υπαλληλική ) έννομη σχέση.
  • αγωγές για αποζημιώσεις από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του Δημοσίου (κατά την άσκηση της δημόσια εξουσίας τους) 
  • προσφυγές για στελέχη ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας (μεταθέσεις, παράνομες αποστρατείες, προαγωγές κ.λ.π.) 
  • προσφυγές-αγωγές για συνταξιοδοτικά ζητήματα εν αποστρατεία στελεχών (Ελεγκτικό Συνέδριο)
  • θέματα πολιτικών και στρατιωτικών συνταξιούχων (διαδικασία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους-ΓΛΚ)