ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

  • προσκυρώσεις
  • πράξεις εφαρμογής /αναλογισμού
  • καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης 
  • αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης 
  • πολεοδομικό δίκαιο (ρυμοτομία- χωροταξία)