ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

  • δημόσια έργα (διαφορές που προκύπτουν από την εκτέλεση και λειτουργία αυτών ) 
  • παραχώρηση δημοσίων έργων 
  • κρατικές ενισχύσεις
  • δημόσιες επενδύσεις 
  • νομική υποστήριξη για υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων  
  • δημόσιες συμβάσεις (διαδικασία Ελεγκτικού Συνεδρίου)