ΕΤΑΙΡΙΕΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  • ίδρυση εταιριών εμπορικών και προσωπικών 
  • ίδρυση υποκαταστημάτων ξένων εταιριών στην Ελλάδα
  • παροχή πλήρους νομικής υποστήριξης σε διαφορές μεταξύ εταίρων και μετόχων αλλά και εναντίον εταίρων (σύνταξη πρακτικών γενικών συνελεύσεων, διοικητικών συμβουλίων και σχετικών εγγράφων εταιρικής πρακτικής ) 
  • εξαγορές –συγχωνεύσεις- συνενώσεις 
  • πτωχευτική διαδικασία-άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα
  • διεθνείς μεταφορές (CMR)
  • κοινοπραξίες