ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

  • Διαμόρφωση-έλεγχος  τραπεζικών- δανειακών συμβάσεων 
  • θέματα ανατοκισμού ή πανωτοκίων 
  • καταχρηστικοί όροι τραπεζικών συμβάσεων 
  • αλληλόχρεος λογαριασμός 
  • εξασφάλιση πιστώσεων  
  • ακάλυπτη επιταγή
  • απλήρωτη συναλλαγματική 
  • τιμολόγια