ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ

  • πλαστογραφία
  • υπεξαγωγή εγγράφων
  • ψευδορκία
  • ψευδής ανώμοτη κατάθεση
  • ψευδής καταμήνυση 
  • δωροδοκία
  • κατάχρηση εξουσίας 
  • παράβαση καθήκοντος